OpenDigi goes Heureka with Koulia & Google

Loppukevään Keski-Suomen OpenDigi kävi toukokuun loppupuolella Google for Education goes Heureka -tapahtumassa. Opetusalan digiosaamisen kehittäjille suunnatun tapahtuman rahoittajana oli Google ja toteuttajana opetusalan TVT -osaajien perustama ja mm- Googlen palveluiden kouluttajana toimiva osuuskunta Koulia.

Keski-Suomesta suuntasimme tapahtumaan uteliaina, Heureka_humalojamahdollista yhteistyötä silmällä pitäen. Päivän anti oli paketoitu napakasti siten, että osallistujat pääsivät suoraan asiaan: Chromebook kourassa seurattiin yhteisen aloituksen ajan Markus Humalojan case-esitystä siitä, miten koulun digitalisaatiota voidaan tukea ja millaisia kokemuksia hänellä siitä oli digipedagogisen tukihenkilön roolissa. Meille antoisin pala päivästä olivat kuitenkin tunnin mittaiset työpajat, joissa tarjoiltiin esimerkkejä kouluissa jo toteutetuista oppimisprojekteista.

heureka-monalainenKoulian kouluttajaopettajat olivat koonneet tarjolle kolme erilaista työpajaa, joissa pääsi tutustumaan maantieteen ”Matkalla Euroopassa” -oppimisprojektiin, Fysiikan oppimisprojektin digitaaliseen arviointiin ja teknologiaa hyödyntävään musiikin opiskeluun.

Pajojen anti oli konkreettista ja ripeästä aikataulusta huolimatta pääsimme myös kokeilemaan ja tekemään saaden maistiaisia oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa käytetyistä ratkaisuista.

Päivän päätteeksi totesimme, että Koulia on meille hyvä yhteistyökumppani: juuri tätä opettajat ja opettajaopiskelijat tarvitsevat digipedagogisen osaamisen kehittämisen tueksi – konkreettisia käytännössä testattuja esimerkkejä ja ”samalla kielellä” puhuttuna.

Omat ja muiden kokemukset, ja siten myös Heurekassa esitettyjen kaltaiset esimerkit ja mallit ovat merkityksellisiä opettajien ja tulevien opettajien digipedagogisen osaamisen kehittymisen kannalta. Niiden avulla voidaan edesauttaa paitsi oman osaamisen reflektiota, myös vaikuttaa asenteisiin ja uskomuksiin, unohtamatta teknologisen tietämyksen ja sitä kautta teknologisen osaamisen vahvistumista (ks. esim. Angeli & Valanides, 2009; Ertmer, 2005; Ertmer ym., 2014; Voogt ym., 2013).

OpenDigin ja Koulian yhteistyötä viritellään nyt syksyn toimintaa ja KickOffin työpajoja silmällä pitäen. Pohdinnan alla on useita vinkki- ja kokemustyöpajavaihtoehtoja mm. oppiainerajoa ylittäviin oppimiskokonaisuuksiin ja robotiikkaan liittyen. (Hauskaa miten lämmintä kesää toivoessa ajatukset ovat kuitenkin jo innostavassa syksyssä!)

M&M

Kuva. Mari Kyllönen työskentelee projektitutkijana  Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella ja vastaa OpenDigi -hankkeen koordinoinnista Keski-Suomen alueella. Marika Peltonen työskentelee tietotekniikan pedagogiikan yliopistonopettajana Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksella. Hän on yksi OpenDigin kehittämisyhteisössä toimivista opettajankouluttajista.

Ajatukset, ideat ja toiveet otetaan ilolla ja herkällä korvalla vastaan!

Mari & Marika

Lähteet

Angeli, C. & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT-TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52(1), 154-168.

Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-39.

Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., & Tondeur, J. (2014). Teachers’ beliefs and uses of technology to support 21st-century teaching and learning. In Fives, H. & Gill, M.G. (Ed.), International handbook of research on teachers’ beliefs (pp. 403-418) Routledge Abingdon.

Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., & van Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge–a review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 29(2), 109-121.

 

OpenDigi Itä-Suomesta käsin

Jo aiemmin olemme tehneet yhteistyötä opettajaksi opiskelevien sekä mediakeskuksen välittämänä muutamien ”koulujen” kanssa tieto-ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttöön liittyen. Lainausmerkit koulu-sanassa ovat tarpeen, sillä viime kädessä kysymyksessä ovat olleet lähinnä yksittäiset opettajat (Kiitos heille!) ja heidän luokkansa – eivät koko koulut.

Opettajankoulutuksen tavoitteiden kannalta katsoen kokoelma satunnaisia kokeiluita ei välttämättä ole se ideaali mielikuva, jonka opiskelijoille toivoisi jäävän TVT:n opetuskäytön toteuttamisesta tai varsinkaan koulujen aktiivisesta kehittämisestä teemasta riippumatta. Myös koulut voisivat  hyötyä enemmän, jos kokeilut olisivat laajemmin opettajakunnan tiedossa ja koulujen kehittämisen ytimessä koko koulun näkökulmasta. Toisaalta opettajaksi opiskelevien reflektiivisissä pohdinnoissa jo nämäkin erilliset luokassa tehdyt kokeilut olivat selvästi antaneet positiivisen mielikuvan omista kyvyistä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa (vrt. Tondeur, Braak, Sang, Voogt, Fisser, & Ottenbreit-Leftwich 2012).

Itä-Suomen yliopistolla Savonlinnan kampuksen toimintojen siirto Joensuuhun on juuri käynnissä. Opettajankoulutukselle tämä merkitsee mm. opiskelijamäärän suurta lisäystä. Samalla kouluihin päin tehtävän yhteistyön määrä, tavat ja merkitys kasvavat entisestään, jolloin kunkin teema-alueen toteuttaminen käy haasteellisemmaksi niin opettajankoulutukselle kuin myös alueen kouluille. Joensuussa OpenDigin valmistelu- ja hakemusvaiheessa oltiin edellä kuvatun (koulu)yhteistyön myötä tiiviissä yhteistyössä kaupungin mediakeskukseen.  Myös mediakeskuksen väki, jonka digitutor-verkosto on tehnyt jo vuosia työtä koulujen digipedagogiikan edistämiseksi alueen kouluilla, oli innoissaan OpenDigistä ja systemaattisemman yhteistyön kehittämisen mahdollisuudesta. 

OpenDigin blogissa on jo esimerkkejä Oulun, Lapin ja Jyväskylän yliopistojen sekä niiden lähialueiden koulujen OpenDigi-hankeen tiimoilta päivitetyn kouluyhteistyön muodoista ja jopa innostuksesta. Samanlainen kiinnostus ja jopa innostus on ajoittain näkyvissä myös Itä-Suomalaisten koulujen kanssa käydyissä keskusteluissa.

Erityisesti seuraavat viestit ovat herättäneet kiinnostusta:

  • Viimein hanke, joka tarjoaa todellista mahdollisuutta kehittämiseen koulun lähtökohdista. Halutaan kuulla ja osallistua siihen mitä kouluilla halutaan kehittää ja kokeilla (vrt. Koh, Chai, & Lim 2017)
  • OpenDigissä koulun opettaja ei ole opettajaopiskelijoiden ohjaaja, vaan opiskelijoiden tekemisen ohjaus on yliopiston ja opettajankouluttajan tehtävä
  • DigiTutor verkosto on mukana toiminnassa.

Syksyllä olemme aloittamassa yhteistyön ja ensimmäisen OpenDigi-toimintamallin testauskierroksen varsin lähellä yliopistoa (Joensuu) sijaitsevien kolmen koulun kanssa.
TVT-osaaminen ja pystyvyys on Itä-Suomen yliopiston erityisosaamisalue OpenDigissä ja se luonnollisesti näkyy tekemisessämme. Viime kädessä kehittämisen teemat ovat kuitenkin kehittäjäyhteisössä mukana olevien toimintojen valintoja. Uskomme, että aito yhteiskehittäminen, jossa jokainen osallistuja tuntee vaikuttavansa asetettaviin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen, on onnistuneen yhteistyön avain.  

Kevään kulkuun Joensuussa on jo kahdentoista vuoden ajan kuulunut SciFest – vuosittainen Joensuun Tiedeseura ry:n ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) järjestämä tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaali lapsille, nuorille, koululaisille ja opettajille. Tänä keväänä (17.–18.5) olin mukana OpenDigin sekä DigiErkon toimintaa esittelevässä työpajassa tapaamassa SciFestillä vierailevia opettajia. Esittelimme Sini Kontkasen, ja Satu Piispa-Hakalan kanssa, toistaiseksi hankkeiden muodossa tapahtuvaa yliopiston, opettajankoulutuksen koulujen ja opettajien välistä yhteistyötä. Kiinnostuneita opettajia vieraili pisteellämme 9000:nen vierailijan mukana. Pienoinen huoli koulujen ja opettajien mahdollisuuksista toteuttaa uuden OPS:n tavoitteita tuntui olevan opettajakunnalla. Tästä syystä aika monet opettajat kommentoivat toimintojamme tarpeellisiksi ja osoittivat kiinnostusta osallistumiseen.   

OpenDigi, Digiope ja Digierko Scifest messuilla toukokuussaKuvassa digiope, OpenDigi, Digierko paja Scifest-messuilta 17. ja 18.5 2018 Joensuu areena

Lopuksi, Suomalaista koulua ja opettajankoulutusta kävi ihmettelemässä Gordon collage of education delegaatio Israelista. Kovasti olivat kiinnostuneita tvt:n käytöstä opetuksessa ja siihen tähtäävästä opettajan koulutuksesta. Tutkimuksen ohella ja PREP21-hankeen jatkumona esittelimme myös OpenDigiä. Heti nimen kääntäminen sanaleikkeineen Open= teachers’ ja/tai open l. avoin oli heistä hauska ja ajatuksia herättävä ja Opendigin toimintamallikin aiheutti hyväksyvän kuuloista hyminää kuulijoissa.

terveisin Jari

Lähteet

Koh, J. H. L., Chai, C. S., & Lim, W. Y. (2017). Teacher professional development for TPACK-21CL: Effects on teacher ICT integration and student outcomes. Journal of Educational Computing Research, 55(2), 172-196.

Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59(1), 134-144.