Teoriasta käytäntöön – Ymmärrys syvenee

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta aloittivat viime syksynä ainutlaatuisen opettajien osaamisen kehittämiseen liittyvän, systemaattisen, yhteistyön. Yhteistyössä kaikki 80 syksyllä 2019 Oulun yliopistossa laaja-alaisen luokanopettajakoulutuksen aloittanutta opiskelijaa pääsi heti opintojensa alusta yhteistyöhön käytännön koulutyön kanssa. Parhaillaan käynnissä on yksi yhteistyön aktiivisimmista vaiheista, kun koulujen opettajat ja opettajaksi opiskelevat työskentelevät kouluilla yhdessä usean päivän ajan.


Lukuvuoden alkaessa syksyllä 2019, toimijat tapasivat kouluilla ja pääsivät tutustumaan ja orientoitumaan tulevaan yhteistyöhön. Samalla opiskelijoista ja opettajista muodostettiin pienempiä toimintaryhmiä siten, että jokaisen koulun opettajan kanssa Oppiva ope -toiminnassa mukana on noin 4 opiskelijaa. Näissä ryhmissä toimitaan ja opitaan yhteisen Oppiva ope -matkan ajan. Syksyllä opiskelijat ja osa opettajista rakensivat yhdessä myös ymmärrystä hyvästä oppimisesta Opetus- ja kasvatuksellinen vuorovaikutus -kurssin luentojen ja kirjallisuuden avulla.

Toiminta on osa Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus -kurssia.

Tällä viikolla alkoi lukuvuoden kenties aktiivisin vaihe, kun opiskelijat ja opettajat aloittivat yhteistyön kouluilla. Seuraavien viikkojen aikana opiskelijat työskentelevät kouluilla yhteensä viisi päivää.

Lyhyesti koulutyöskentelypäivistä

Koulutyöskentelypäivä on koulun oppilaille tavallinen koulupäivä, jossa oppimisen tukena on opettajan lisäksi toimintaryhmään kuuluvat opiskelijat. Koulupäivä ideoidaan toimintaryhmän kesken ja samalla sovitaan, millaisessa roolissa opiskelijat ovat päivän aikana.

Päivien tavoitteena on nähdä koulujen arkea, mutta keskiössä on ymmärryksen syventäminen oppimisesta ja sen tukemisesta.

Koulutyöskentelyn analysoinnin fokus on opettajuudessa ja oppimisessa.

Tutkimusten mukaan ajan puute ohjaa opettajat usein tarkastelemaan toimintaa kysymyksen ”mitä tekisin paremmin” -kautta (Schön, 1987). Vaikka toiminta sen kautta kehittyykin, on havaittu, ettei pinnallinen toiminnan kehittäminen paranna opettajan ammattitaitoa. Ammatillinen osaaminen kehittyy tarkastelemalla oppimistilanteen tapahtumien taustalla olevia tekijöitä ja niiden merkitystä toimintaan (Hoekstra, 2007).  

Oppiva ope -toiminnassa koulutyöskentelyä analysoidaan 5T-mallin avulla. Se pohjautuu Fred Korthagenin kollegoineen kehittämään merkitysorientoituneen reflektion malliin (mm. Korthagen & Nuijten, 2019). Dokumentointia tehdään pääosin koulutyöskentelyn jälkeen opettajankouluttajan vetämässä seminaarissa ja toki kokemuksen karttuessa myös muulloin.

Oppiva ope 5T-malli

Koulutyöskentelypäivien analyysien pohjalta muodostetaan varsinainen kehittämiskohde seuraavalle lukuvuodelle.

Ensimmäiset kokemukset

Aseman, Martinniemen, Pateniemen, Kiiminkijoen, Kiviniemen ja Takkurannan kouluilla ensimmäiset koulutyöskentelypäivät ovat nyt takana. Suurempaa analyysia on vaikea tässä vaiheessa tehdä, mutta toiminta näytti lähtevän käyntiin todella innostuneessa ilmapiirissä.

Opettajankouluttajien näkökulmasta erityisen mahtavaa oli nähdä osallistujien ilo konkretian äärellä. Mahtavan ennakkoluulottomasti sekä opiskelijat että koulujen opettajat ovat vaiheessa, jossa ollaan vielä hyvin keskeneräisiä yhteisellä oppimisen ja kehittämisen matkalla.

Mitähän seuraavat viikkojen aikana tapahtuukaan: opimmeko paremmin ymmärtämään teoriaa käytännön kautta ja käytäntöä teorian kautta? Mitä koulutyöskentely ja sen tutkimukseen nojaava analyysi tekeekään opettajana kehittymiselle uransa eri vaiheissa oleville opettajille?

#oppivaope #oulu

Toimintamallia on testattu OpenDigi-hankkeessa Oulussa. Nyt ja jatkossa toiminta linkittyy tiiviisti osaksi Oululaisten koulujen ja opettajankoulutuksen perustehtävää.