Mikä OpenDigi?

OpenDigi on kehittäjäyhteisö, joka syntyy Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana ajalla 1.9.2017-31.12.2020. OpenDigi – opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä on mukana Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto sekä kunkin alueen aktiivisia kehittäjäkouluja.

Visio

Opettajankoulutuksen ja perusopetuksen toimijoiden muodostamat kehittäjäyhteisöt ovat osa opettajien tutkimusperustaista koulutusta ja ne tukevat sekä opettajankoulutuksen että perusopetuksen koulujen kehittämistyötä. Tämä on visiomme vuodelle 2020.

Missio

Missiomme on parantaa suomalaisen koulutuksen laatua ja opettajien osaamista opettajankoulutuksen ja perusopetuksen yhteisöllisen kehittämisen kautta.

Tavoite

Tähän pyrimme:

  1. Syntyy yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen oppimiseen perustuva OpenDigi-kehittäjäyhteisömalli, joka tukee opettajien (opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden ja perusasteen opettajien) osaamisen kehittymistä.
  2. Opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukeva digipedagoginen osaaminen paranee.
  3. Opettajien taito tukea oppilaiden ja opettajaopiskelijoiden aktiivista
    oppimista kehittyy.

Strategia

Strategiamme on vahvistaa opettajien digipedagogiikkaan sekä oppimisen taitojen kehittämiseen liittyvää osaamista yhdistämällä opettajankoulutuslaitosten tutkimusperustainen asiantuntijuus perusopetuksen koulujen kehittämistyöhön.

OpenDigi-konsortio luo koetellun toimintamallin ja rakenteet tutkijoiden, opettajankoulutuksen ja koulujen yhteistyölle sekä osaamisen ja toiminnan kehittämiselle.

Toimenpiteet

Tätä teemme käytännössä:

  1. Muodostamme alueellisia kehittäjäyhteisöjä (tutkijat, opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat, perusasteen opettajat)
  2. Luomme toimintamallin tutkimusperustaisen digitaalisen oppimateriaalin tuottamiselle ja jakamiselle (sisältöjä, menetelmiä ja teknologiaratkaisuja digipedagogisen osaamisen ja oppimistaitojen tukemiseen)
  3. Suunnittelemme ja toteutamme viisi alueellista kehittäjäyhteisömallia ja analysoimme niiden toimivuutta.
  4. Suunnittelemme ja testaamme kansallisen kehittäjäyhteisöjä hyödyntävän opettajankoulutusmallin ja analysoimme sen toimivuutta.

Tausta

Hanke pohjautuu Suomen Akatemian PREP21-tutkimushankkeen (2014-2017) tuloksiin opettajaopiskelijoiden oppimistaidoista, yhteisöllisen oppimisen taidoista ja tvt-taidoista.